Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen. Lees meer
 

Reglement Careyn Kaart

Reglement Careyn Kaart 2017

Careyn Gezondheid Service biedt via Careyn Keuzepakket de Careyn Kaart. De producten van de Careyn Kaart zijn aanvullend op die van Careyn en vallen niet onder de Wet langdurige zorg (Wlz),de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tegen betaling van de jaarlijkse bijdrage ontvangt men ieder jaar de Careyn Kaart waarmee men gedurende het kalenderjaar toegang krijgt tot een uitgebreid pakket diensten, cursussen, activiteiten, dagtochten en vakantiereizen met zorg, kortingsregelingen en informatie op het gebied van wonen, gezondheid, zorg en welzijn. Er wordt gewerkt met landelijke, regionale en plaatselijke aanbiedingen en activiteiten.

Careyn Kaart

Artikel 1

Voor de Careyn Kaart kunnen zich inschrijven: personen en/of gezinnen. De Careyn Kaart is geldig voor alle gezinsleden, woonachtig op hetzelfde adres.

Artikel 2

Op vertoon van een geldige Careyn Kaart heeft men toegang tot het totale pakket van Careyn Keuzepakket. In een aantal gevallen wordt men gevraagd zich te legitimeren.

Artikel 3

De Careyn Kaart is geldig gedurende de contracttermijn.

Aanmelding Careyn Kaart

Artikel 4

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch of schriftelijk

(via post, email of website) aanmelden.

Betaling

Artikel 5

De hoogte van de financiële bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door Careyn Keuzepakket. Het tarief wordt gecommuniceerd op de website www.careynkaart.nl.

Artikel 6

De bijdrage wordt per contractjaarjaar geheven. Na de eerste betaling wordt jaarlijks de bijdrage in rekening gebracht.

Artikel 7

Bij nieuwe inschrijvingen geschiedt de betaling via automatische incasso of iDEAL. Bij bestaande inschrijvingen die nu met een acceptgirokaart betalen, wordt een toeslag van € 1,75 in rekening gebracht. Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen nadat het betalingsverzoek is verzonden.

Artikel 8

Wordt de bijdrage niet binnen de gestelde termijn betaald, dan ontvangt men achtereenvolgens twee herinneringen en een pré-incassobrief. Bij een herinnering worden extra kosten in rekening gebracht. Indien geen gehoor wordt gegeven aan herinneringen wordt het dossier overgedragen aan een incassobureau.

Duur van de overeenkomst

Artikel 9

De Careyn Kaart is een (kalender)jaar geldig en loopt telkens voor 12 maanden door tot wederopzegging.

Artikel 10

Na het eerste contractjaar kan de overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een volle kalendermaand.

Artikel 11

De Careyn Kaart geldt per huishouden. In geval van overlijden van de geregistreerde persoon wordt de Careyn Kaart overgezet op naam van een eventuele partner of huisgenoot.

Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 12

Opzeggen van de overeenkomst kan telefonisch, schriftelijk per brief/email of via de website.

Artikel 13

De opzegging is definitief als de Careyn Kaart geretourneerd en door Careyn is ontvangen. Tot die tijd geldt een betalingsverplichting.

Wijzigingen

Artikel 14

Wijzigingen zoals adreswijzigingen kunnen telefonisch of schriftelijk worden doorgegeven aan Careyn Keuzepakket. Via Mijn Careyn Kaart in www.careynkaart.nl kunnen bezitters van de Careyn Kaart de persoonlijke gegevens zelf wijzigen.

Overige bepalingen

Artikel 15

In geval van klachten kunnen bezitters van de Careyn Kaart een beroep doen op de klachtenprocedure van Careyn.

Artikel 16

Alle correspondentie in het kader van dit reglement dient gericht te worden aan:

Careyn Keuzepakket
Postbus 900
3100 AX Schiedam
keuzepakket@careyn.nl

Artikel 17

Careyn Keuzepakket stelt zich niet aansprakelijk voor geleden schade, verlies, diefstal van eigendommen en ongevallen, tijdens deelname aan activiteiten die Careyn Keuzepakket organiseert.

Artikel 18

Bij verlies of op verzoek kan een duplicaat van de Careyn Kaart worden toegestuurd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. 

Slotbepaling

Artikel 19

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de manager van Careyn Keuzepakket.

Deel deze pagina: